Wervingsbrief 2020

23 oktober 2020
Geachte collega,
Het was een bewogen jaar. Dit geldt zowel voor u als voor de Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Eind 2019 werd in de tweede kamer eindelijk na een langdurig proces de structurele financiering voor de opleiding van de AIGT toegekend. Dit betekent dat de AIGT beter ondersteund kunnen gaan worden in de opleiding en dat in buitenland opgedane kennis beter zal kunnen worden overgedragen aan de Nederlandse gezondheidszorg. De toekenning is een erkenning voor het vak IGT. Een vak dat wordt gedragen door artsen die bijdragen aan een betere gezondheid wereldwijd, een wereld waarin mensen digitaal en fysiek steeds meer met elkaar verbonden zijn.
Door de recente COVID-19 pandemie werd in Nederland vrij snel ingezien dat AIGT hier een cruciale rol in kunnen spelen. Niet alleen door hun kennis en kunde over epidemieën, maar tevens over de organisatie en coördinatie van zorg. In het begin van de COVID epidemie werden in Brabant AIGT ingezet in ziekenhuizen deze bleken uiterst waardevol vooral gezien de chaos, schaarste aan middelen, hulpverleners en informatie.
Piet Hein Buiting, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis:
“De hulp van de tropenartsen was nuttig, verbindend en inspirerend. Denk aan hun praktische insteek, hun coachende vaardigheden maar ook hun inbreng als het over medisch-ethische kwesties gaat.”
Ondertussen werkten collegae AIGT in lage-inkomenslanden hard om zich voor te bereiden op de pandemie en er voor te zorgen dat ten tijde van een lock down de essentiële zorg bleef draaien. De waarde van AIGT in Nederland blijkt overduidelijk maar dient ook behouden te blijven.
AIGT werken in lage inkomenslanden vaak op basis van een gering lokaal salaris en zonder adequate sociale voorzieningen. Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden (SANO) ondersteunt door financiële suppletie waardoor zij hun werk adequaat kunnen uitvoeren. SANO ontvangt haar inkomsten grotendeels uit uw donatie of via een legaat. Velen van u hebben in de afgelopen jaren SANO gesteund en hiervoor is SANO u zeer erkentelijk. U hebt hiermee niet alleen bijgedragen aan de gezondheidszorg in de armste landen, maar ook aan het behoud van kennis over internationale gezondheidszorg in ons eigen land!
SANO hoopt dan ook in 2020 weer op uw steun! U kunt uw gift overmaken op NL36ABNA0622389645 t.n.v. SANO en is fiscaal aftrekbaar (ANBI nr. 815520268) U kunt ook doneren via: https://www.stichtingsano.nl/donateurs/doneren/
Met collegiale groet,
W. Heres, voorzitter SANO