Nadere info aanvrager

• voor aanstaande tropenartsen is er jaarlijks een voorlichtingsdag. Indien de bijdrage van de deelnemers en/of de organiserende NVTG onvoldoende is, draagt SANO tot een max.bedrag van 1000 Euro per bijeenkomst bij.
• een  bijdrage voor onderdeel buitenland opleiding tot AIGT. Per 1 december  2018 is er de mogelijkheid een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten voor dit onderdeel buitenland aan te vragen.  Het betreft een bijdrage van maximaal 1500 euro,  uitsluitend voor SOiGT erkende opleidingsplekken, die niet op enige andere wijze gefinancierd worden (zoals lokaal salaris, ondersteuning door een andere organisatie). De tegemoetkoming wordt door SANO uitgekeerd als de Aios de AIGT opleiding succesvol voltooit en na voltooiing van de opleiding binnen 1 jaar minimaal 6 maanden op arbeidscontractbasis in een ontwikkelingsland gaat  werken. Let op: deze tegemoetkoming kan pas aangevraagd worden als aan alle voorwaarden (afronden van opleiding, inschrijven register en in bezit van arbeidscontract voor minimaal 6 maanden) kan worden voldaan, dus pas na afronden van de buitenlandstage.
ondersteuning bij vervolgopleiding: een renteloze lening van maximaal 15.000 Euro per cursus. Indien de arts na behalen van de vervolgopleiding minstens 2 jaar in de “tropen“ werkt, wordt 10.000 Euro (of tweederde van een lager bedrag) omgezet in een schenking. Het resteren (1/3) deel zal moeten worden terugbetaald. (informeer voor de contractuele condities bij SANO).
ondersteuning bij uitzending zonder erkende uitzendende organisatie (met ontoereikende basale voorzieningen): een renteloze lening tot max. 10.000 Euro per jaar voor maximaal twee jaar, per jaar uit te keren. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen één of twee artsen(echtpaar) of de gezinssituatie. Een deel(50%) wordt aangemerkt als schenking, indien aantoonbaar kan worden gemaakt dat de betrokken arts 2 jaar in de tropen heeft gewerkt. Het resterende deel zal moeten worden terugbetaald (volgens overeen te komen regeling). Voor contracten vanaf 1 jan. 2013 is deze voorwaarde uitgebreid: indien de werkperiode in de tropen 3 jaar (of langer) is wordt 75% aangemerkt als schenking (en moet 25%  worden terugbetaald), en indien die periode 4 jaar is, wordt 100% (dus het gehele bedrag ) aangemerkt als schenking.

 voor  SANO Voorwaarden :  klik hier