Aanvraag renteloze lening voor onderdeel buitenland opleiding tot AIGT


Per 1 januari 2018 is er met terugwerkende kracht de mogelijkheid een renteloze lening aan te gaan als tegemoetkoming van de te maken kosten voor dit onderdeel buitenland. Eind 2018 zal het SANO bestuur de geboden mogelijkheid met de daaraan gekoppelde voorwaarden evalueren.

Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
1. Het betreft een door het SOIGT erkende opleidingsplek, dit dient met een getekende verklaring van het SOIGT of OIGT te worden bevestigd
2. De Aios krijgt geen kostendekkende vergoeding en wordt niet betaald of financieel ondersteund door een andere organisatie (zoals Artsen zonder Grenzen, een kerkelijke organisatie of anderen)
3. De Aios ontvangt geen salaris die de kosten van het werken in het buitenland dekt.
4. Het maximale bedrag dat kan worden geleend is Euro 3000,-
5. Er kan slechts eenmaal in de opleiding per persoon een bedrag worden uitbetaald
6. Goedkeuring door het SANO bestuur van het aangevraagde bedrag
De door SANO uitgekeerde renteloze lening kan in zijn geheel worden kwijtgescholden en worden omgezet in een schenking als aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan:
1. De Aios voltooit de AIGT opleiding succesvol
2. De AIGT gaat na voltooiing van de opleiding binnen 1 jaar minimaal 6 maanden op arbeidscontractbasis in een ontwikkelingsland werken, aan te tonen middels getekend(e) arbeidscontract(en) en inschrijving RGS register.

Middels een formulier kan een aanvraag bij de SANO worden ingediend voor een renteloze lening voor de kosten van het onderdeel buitenland van de opleiding tot AIGT. De aanvraag moet worden besproken in de SANO vergadering. Als aan de voorwaarden is voldaan zal de renteloze lening worden overgemaakt. De AIOS zal de SANO de documenten die aantonen dat de AIOS aan de voorwaarden heeft voldaan niet later dan 1 jaar na het ontvangen van de lening doen toekomen.
Indien dit niet kan worden overhandigd zal er een terugbetalingsregeling moeten worden afgesproken en zal het geleende bedrag binnen 1 jaar moeten worden terug betaald.